تکنولوژی آموزشی

روش ساخت ابزار کمک آموزشی دروغ خانه بدی ها

با ساخت این ابزار مربی می تواند حدیث دروغ کلید همه بدیها را می تواند اجرا کند.

اطلاعات بیشتر