ابزار مسابقه حافظه برای اجرای دانش آموزی بر روی تخته وایت برد فلزی

کد ابزارهای کمک آموزشی: 243

تاریخ: دو شنبه پانزدهم شهريور ماه 1400

تعداد 15 عدد فوم برد مگنتی برای اجرای انواع مسابقات حافظه جدول دوتایی ها رابطه جمله سازی و...

ابتدا مربی نوشته های هر کارتی را بصورت رندوم داخل طلق آن گذاشته و سپس آن را به ترتیب از عدد 1 تا 15 بر روی تخته می چسباند سپس با برگرداندن عدد 8 که موضوع مسابقه حافظه است موضوع را به دانش آموزان گفته و سپس مسابقه آغاز می شود
دانش آموزان یکی یکی باید دو عدد انتخاب کنند مربی آن دو عدد را به دانش آموزان نشان می دهد اگر آن دو کارت همخوان بود دانش آموز برنده شده و امتیاز می گیرد و اگر همخوان نبود کارت ها در جای خود قرار گرفته و نوبت نفر بعدی می شود در پایان هر دانش آموزی که امتیاز بیشتر گرفته بود برنده مسابقه می شود
البته این مسابقه با روش های دیگری نیز برگزار می شود که توانید از موسسه سوال فرمایید

ارسال نظر