ابزار کمک آموزشی مسابقه و بازی سفره اعمال برای آموزش غیرمستقیم فضایل و رذایل اخلاقی در قرآن

کد ابزارهای کمک آموزشی: 247

تاریخ: دو شنبه پانزدهم شهريور ماه 1400

این محصول از یک بنر مصور 1متر در 1متر و4 پوشه به همراه حدود60 کارت و 4 مهره مگنت دار و 6 توپ شماره دار داخل کیسه تشکیل شده است.

این محصول برای اجرای مربی بر روی تخته وایت برد فلزی در داخل کلاس یا نمازخانه بزای دانش آموزان ابتدایی و توسطه اول در نظر گرفته شده است

ارسال نظر