بیست و ششمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم مصلی تهران 1397

کد نمایشگاه ها: 26

تاریخ: دو شنبه چهاردهم خرداد ماه 1397

اجرای برنامه ها و مسابقات مختلف در بخش کودک و نوجوان نظیر از کی بپرسم؟ ، پله پله تا آسمان و...

ارسال نظر