نکته تربیتی 1

کد مبانی تربیتی: 85

تاریخ: پنج شنبه پنجم ارديبهشت ماه 1398

برگرفته از آثار دکتر عبدالعظیم کریمی

در محیط تربیتی سالم٬ از هر کس به اندازه استعداد و ظرفیت و توان او انتظار پیشرفت می رود. توقع بیش از حدوسخت گیری افراطی همان قدر مخرب است که بخواهیم بیش از حد به آسان گیری٬ واگذاری و رهاکردن امور متکی شویم.
افرادی كه می خواهند درهمه چیز کامل و پیشرو و تک تاز باشند مطمئنا در هیچ چیز به کمال نمی رسند. این قانون و قاعده ای است که در تجارب تربیتی به آن دست یافته اند.

ارسال نظر