مسابقه حضوری کوتاه 4

کد مسابقات: 74

تاریخ: يك شنبه يكم ارديبهشت ماه 1398

مسابقه حرکت با گونی

دانش آموزان گونی ها ( گونی آرد نانوایی برای این مسابقه مناسب است) را به پا کرده و با دستشان می گیرند با فرمان حرکت مجری به سمت دیوار حرکت کرده سپس برمی گردند اولین نفری که کنار مجری رسید برنده است.

ارسال نظر