معرفی بازی ها

بازی راه رستگاری

دراین بازی دانش آموزان با انجام خوبی ها و ترک بدی ها با مسیر رسیدن به رستگاری آشنا می شوند.

اطلاعات بیشتر
بازی اسماء الحسنی

بازی وآموزش درکنار هم برای آشنایی با اسماء الهی

اطلاعات بیشتر