معمای قرآنی

کد معما و چیستان: 86

تاریخ: پنج شنبه پنجم ارديبهشت ماه 1398

♦️1 ـ سوره‌هایی که به اسم پیامبران هستند؟     

💡ابراهیم ـ لقمان ـ محمّد ـ نوح ـ‌ هود ـ یوسف ـ یونس.

♦️2 ـ‌ سوره‌ای که اگر یک حرف آن را برداری اسم یک امام می‌شود؟        
💡 اعلی ـ علی.

♦️3 ـ‌ سوره‌ای که اگر یک حرف آن را برداری اسم یک شهر می‌شود؟        
💡سجده ـ جده.

♦️4 ‌ـ سوره‌ای که اگر یک حرف آن را برداری اسم یک سوره دیگر می‌شود؟  
💡 محمّد ـ حمد و صف ـ ص.

♦️5 ـ‌ سوره‌ای که اگر عکس شود نوعی فلز می‌شود؟            
💡علق ـ قلع.

♦️6 ـ‌ سوره‌ای که اگر یک حرف به آن اضافه شود نام سوره‌ای دیگر و اگر دو حرف دیگر اضافه شود و نام سوره‌ای دیگر می‌شود؟         💡حج ـ حجر ـ حجرات.

♦️7 ـ سوره‌ای که اگر یک حرف آن را برداری نام عضوی در صورت مرد می‌شود؟   
💡قریش ـ‌ ریش.

♦️8 ـ‌ سوره‌ای که اسلحة دانشمندان است؟  
💡  قلم.

♦️9 ـ در قرآن به کدام حیوان تهمت زده شده است؟            
💡 گرگ.

♦️10- تنها جایی که در قصه‌های قرآنی فقط یکبار خورشید را دیده است؟   
💡  کف رود نیل

ارسال نظر