مطالب

برنامه فکر شیرین (قسمت پانزدهم)

مباحثی کوتاه و جذاب برای کودک و نوجوان : شب قدر

اطلاعات بیشتر
برنامه فکر شیرین (قسمت چهاردهم)

مباحثی کوتاه و جذاب برای کودک و نوجوان : نزول قرآن

اطلاعات بیشتر
طرح بهار تا بهار (مجازی) 1399

این طرح بصورت مجازی در مدت شش ماه در پیام رسان ایتا با تعداد 120  دانش آموز در سه مقطع تحصیلی با 6 مربی برای یکی از صنایع وزارت دفاع اجرا گردید.

اطلاعات بیشتر
برنامه فکر شیرین (قسمت بیست وپنچم)

مباحثی کوتاه و جذاب برای کودک و نوجوان : عید

اطلاعات بیشتر
برنامه فکر شیرین (قسمت بیست وچهارم)

مباحثی کوتاه و جذاب برای کودک و نوجوان : همنشینی با او

اطلاعات بیشتر
برنامه فکر شیرین (قسمت بیست وسوم)

مباحثی کوتاه و جذاب برای کودک و نوجوان : صابون روح

اطلاعات بیشتر
برنامه فکر شیرین (قسمت بیست ودوم)

مباحثی کوتاه و جذاب برای کودک و نوجوان : انواع دوست

اطلاعات بیشتر
برنامه فکر شیرین (قسمت بیست ویکم)

مباحثی کوتاه و جذاب برای کودک و نوجوان : خصوصیات بهشتیان

اطلاعات بیشتر
برنامه فکر شیرین (قسمت بیستم)

مباحثی کوتاه و جذاب برای کودک و نوجوان : انواع دوست

اطلاعات بیشتر
برنامه فکر شیرین (قسمت نوزدهم)

مباحثی کوتاه و جذاب برای کودک و نوجوان : رنگ خدا

اطلاعات بیشتر
برنامه فکر شیرین (قسمت هجدهم)

مباحثی کوتاه و جذاب برای کودک و نوجوان : فرمایش پیامبر ص درباره علت دوست داشتن کودکان

اطلاعات بیشتر
برنامه فکر شیرین (قسمت هفدهم)

مباحثی کوتاه و جذاب برای کودک و نوجوان : چطور قلب انسان فرودگاه ملایکه می شود؟

اطلاعات بیشتر
برنامه فکر شیرین (قسمت شانزدهم)

مباحثی کوتاه و جذاب برای کودک و نوجوان : به رنگ خدا شدن

اطلاعات بیشتر
برنامه فکر شیرین (قسمت سیزدهم)

مباحثی کوتاه و جذاب برای کودک و نوجوان : سپر آتش

اطلاعات بیشتر
برنامه فکر شیرین (قسمت دوازدهم)

مباحثی کوتاه و جذاب برای کودک و نوجوان : عبادت

اطلاعات بیشتر