مطالب

برنامه قصه نقاشی قسمت سی و ششم با حکایت عابد تنبل

در این برنامه نقاشی یک مرد نمازگزار توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت سی و پنجم با حکایت مدارا با دشمن

در این برنامه نقاشی یک مرد خشن مریض توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
نمایشگاه دستاوردهای علمی واحدهای پژوهشی حوزه (مشکات) قم 1397

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت سی و چهارم با حکایت نخل کج

در این برنامه نقاشی یک نخل خرما توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت سی و سوم با حکایت مادر نصرانی

در این برنامه نقاشی مردی در حال لباس شستن توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت سی و دوم با حکایت عبادت

در این برنامه نقاشی یک مرد زندانی توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت سی ویکم با حکایت بستن زانوی شتر

در این برنامه نقاشی یک شتر توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت سی ام با حکایت جابر

در این برنامه نقاشی مرقد اولیه امام حسین علیه السلام توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت بیست ونهم با حکایت پاسخ بدی

در این برنامه نقاشی پیرمرد عصبانی توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت بیست وهشتم با حکایت شهادت امام رضا علیه السلام

در این برنامه نقاشی ظرف انگور توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت بیست وهفتم با حکایت صبر زینب سلام الله علیها

در این برنامه نقاشی یک سگ توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت بیست وششم با حکایت مردی که کمک خواست

در این برنامه نقاشی تبر توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
اولین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی تهران 1397

شرکت برای معرفی و فروش محصولات موسسه

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت بیست وپنجم با حکایت پناهندگی آهو به امام سجاد علیه السلام

در این برنامه نقاشی یک آهو توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت بیست وچهارم با حکایت سعیدبن عبدالله حنفی

در این برنامه نقاشی یک مرد تیرخورده توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر